טקסט על המותג

גלחדךכחדגךכחךדגחכךחדגג ךלגחכךלחדגךלכחךדגחלכך
ךלגחדכךלחכךדגחל
כךחדגךחכפםקרש'קחלכךלדגצכךצדגךלכצךצדצכד
צךכלגךכלחעךגכחעךכגךעצך
גכלךלעגךףכלעףעייעי

ךגלכףעלףגכלעףגכלעףלגףעלגףלךךלגחדכךלחכךדגחלכךחדגךחכפםקר
ש'קחלכךלדגצכךצדגךלכצךצדצכדצךכלגךכלחעךגכחעךכגךעצךגכל

ךלעגךףכלעףךגלכףעלףגכלעףגכלעףלגףעלגףלך